PODATELNA  ČÚZZS
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů, elektronických podání a datových nosičů na Českém úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „ČÚZZS“)

Centrální podatelna
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
Pondělí a středa  8.00 – 16.00
Úterý a čtvrtek     8.00 – 15.00
Pátek                   8.00 – 12.00
Na uvedeném pracovišti jsou přijímány osobní a poštovní listovní podání. Dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený (např. část textu chybí nebo je nečitelná) a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, ČÚZZS nezpracovává.
Elektronická podatelna
ID datové schránky:  j2zaatn
Elektronická adresa E-podatelny: podatelna@cuzzs.cz
Webové rozhraní E-podatelny:
K elektronickém podání lze využít také webový formulář na stránkách ČÚZZS (není potřebný žádný e-mailový klient na straně odesílatele). Podání lze učinit na : www.cuzzs.cz , podatelna.cuzzs.cz (tyto stránky), epodatelna.cuzzs.cz (pro IPv6) nebo přímo ZDE.
Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
Technický nosič:
libovolné médium, které podporuje formát FAT16, FAT32, NTFS nebo CD ROM (DVD ROM). Soubor nebo soubory musí být podepsány v souladu s metodou PKCS#7. Na jednom nosiči může být umístěno pouze jedno podání, které musí být v kořenu tohoto technického nosiče. Technický nosič se vrací pouze na vyžádání při jeho doručení.
Podporované formáty příloh: *.txt, *.rtf,*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf,*.odf, *.jpg, *.zfo, *.bmp, *.tif, *.zip a *.rar .
Specifikace přijímaných formátů:
Příjem elektronické pošty - E-podatelna umožňuje příjem elektronické pošty pomocí protokolu POP3. Elektronický podpis elektronické pošty musí být v souladu s popisem S/MIME.
Podporované formáty příloh - E-podatelna podporuje formáty: *.txt, *.rtf,*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf,*.odf, *.jpg, *.zfo, *.bmp, *.tif, *.zip a *.rar .
Bezpečnost datové zprávy:
Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo spustitelný soubor, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není elektronickou podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.
Potvrzení o doručení datové zprávy:
Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.
Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny:
Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny ČÚZZS zasílejte na elektronickou adresu podatelna@cuzzs.cz nebo datovou schránkou ČÚZZS ID: j2zaatn, pomocí webového formuláře, případně na poštovní adresu ČÚZZS. Dotazy jsou vyřizovány do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.
Podrobnosti výkonu spisové služby veřejnoprávními původci stanoví vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči ČÚZZS činit právní úkony v elektronické podobě:
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
     Písemná žádost o poskytnutí informace
     podle tohoto zákona, nemusí být podepsána  zaručeným elektronickým podpisem.

• Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:  
     Podání
     Stížnost
Datové zprávy zaslané ČÚZZS, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky ČÚZZS a občany.

Pro další informace o zaručeném elektronickém podpisu, případně o jeho získání je možno využít následující přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb:

1. První certifikační autorita a.s.
2. Česká pošta s.p.
3. eidentity a.s.